منو اصلی
مدیر گروه تربیت بدنی

 

 

مدیر گروه تربیت بدنی - عمومی  : محمد گله داری

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

دانشجوی دکتری تخصصی

فیزیولوژی ورزش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی ورزش

دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی

تربیت بدنی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

پست الکترونیکی

M_galedari@iauahvaz.ac.ir

مرتبه علمی

مربی

 

 


 

مدیر گروه تربیت بدنی : مارینا شریعتی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

کارشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

پست الکترونیکی

Marina.shariati@@yahoo.com

مرتبه علمی

مربی

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
iauahvaz.ac.ir