منو اصلی
مدیر گروه دینی و عربی

 

مدیر گروه دینی و عربی : دکتر سید جاسم پژوهنده

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

دکتری تخصصی

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه آزاد اسلامی واحدآبادان

کارشناسی

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه آزاد اسلامی واحدآبادان

پست الکترونیکی

pazhuhandeh@yahoo.com

مرتبه علمی

استادیار

پستهای اجرایی ایشان در سنوات مختلف:

الف) مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

ب) معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
iauahvaz.ac.ir