منو اصلی
چارت سازمانی

 ((چارت سازمانی هیات علمی دانشکده علوم انسانی))

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

آدرس ایمیل

1

دکتر مریم بختیار

2

دکتر سید جاسم پژوهنده

معاونت آموزشی دانشکده و مدیر گروه دینی و عربی

pazhuhandeh@yahoo.com

3

ساسان باوی

مدیر پژوهشی  دانشکده

sasanbavi@gmail.com

4

دکتر علیرضا حیدرئی

مدیر گروه کارشناسی  ارشد روانشناسی عمومی

docheidarie43@yahoo.com

5

دکترپوشپاکوماری  ویکه

مدیر گروه زبان و ادبیات  انگلیسی

pushpaz@yahoo.co.in

6

دکترمریم بختیار

 مدیر گروه کارشناسی ارشد  عرفان اسلامی

bakhtyarmaryam@yahoo.com

7

سهیلا لویمی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

sloveimi@yahoo.com

8

محمد گله داری

مدیر گروه تربیت بدنی- عمومی

M_galedari@iauahvaz.ac.ir

9

دکتر منیژه ظهوریان

مدیر گروه ژئومورفولوژی

Manijeh2002@yahoomail.com

10

دکتر صغری قبادی

مدیر گروه اقتصاد نظری ومدیریت صنعتی

Dr.g hobadi@gmail.co

11

علی رضاییان

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

Ali.rezaian@yahoo.com

12

سحر صفر زاده

مدیر گروه روانشناسی کودکان استثنایی

Safarzadeh1152@yahoo.com

13

دکترحسین کریمی فرد

مدیر گروه علوم سیاسی

yahoo.com  hkarimifard@

14

سعید بابایی نوگورانی

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

S_babaee12@yahoo.com

15

مسعود خداپرست

مدیر گروه زبان انگلیسی  -عمومی

khodaparast@iauahvaz.ac

16

احمد کاکی

مدیر گروه تربیت بدنی

Marina.shariati@@yahoo.com

17

سید علی مقدسی نیا

مدیر گروه حقوق

moyhadasinija@yahoo.com

18

جمیله شمعونی اهوازی

مدیر گروه آموزش ابتدایی

jshamoni@ymail.com

19

علی محمودی

مدیر گروه حسابداری

Mahmoodi60@yahoo.com

20

فاطمه سادات مرعشیان

مدیر گروه روانشناسی صنعتی

fsmarashian@gmail.com

21

ظهوریان

مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ((چارت سازمانی پرسنل دانشکده علوم انسانی)) 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

آخرین مدرک تحصیلی  

1

حسن کاظمی

رئیس اداره آموزش دانشکده

کارشناسی ارشد

2

3

حامد نظری

ثبت نمرات –  مسئول بایگانی

دانشجوی کارشناسی ارشد

4

سینا یعقوبی نژاد

ثبت نمرات – کارشناس رشته

کارشناسی ارشد

5

علیرضا یاموسی

کارشناس رشته

کارشناسی ارشد

6

محمدامین عابدین

کارشناس رشته

کارشناسی ارشد

7

فرشادکریمی

بایگان

دیپلم

8

سیدمحمد سلامات

بایگان

کارشناسی

9

اسماعیل مطوریان

کارشناس رشته

کارشناسی

10

سیما لندی

ثبت نمرات – کارشناس رشته

کارشناسی

11

کبری راستگو

کارشناس رشته

کارشناسی

12

طاهره بستان آرا

کارشناس رشته

دانشجوی کاردانی

13

فوزیه باوی

کارشناس رشته

دانشجوی کارشناسی 

14

مرضیه جلودار زاده

کارشناس رشته

کارشناسی

15

پروین تقی زاده

کارشناس رشته

کارشناسی

16

مریم قایدی

کارشناس رشته

کارشناسی

17

فرحناز سینا

کارشناس رشته

کارشناسی

18

مهرآرا وفادار

کارشناس آموزش کل

دانشجوی کارشناسی ارشد

19

بهروز احمدی

کارشناس آزمایشگاه زبان و کارگاه جغرافیا

کارشناسی ارشد

20

علیرضا شکرریز

کارشناس آزمایشگاه روانشناسی

کارشناسی

21

آقای لیاقت

مسئول امور عمومی

کاردانی

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
iauahvaz.ac.ir