گروههای آموزشی

فیزیک

مقطع کارشناسی

مدیر گروه دکتر معرفی

تلفن 3348420  داخلی 3332

 

اعضای هیات علمی

دکتر عبدالرحمن طباطبایی دکتری فیزیک مواد

دکتر فرید جمالی شینی دکتری فیزیک جامد

دکتر بهزاد لاری دکتری فیزیک نظری

دکتر شروین سعادت دکتری فیزیک اتمی

دکتر آزاده حقیقت زاده دکتری فیزیک اتمی – ملکولی

دکتر محمد معرفی رمیله دکتری فیزیک  جامد

نسرین قزکوب  کارشناس ارشد فیزیک جامد

امیر بهرامی کارشناس ارشد فیزیک جامد

دلارام پاکروان کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

 


 

زمین شناسی

مقطع کارشناسی

 

مدیر گروه دکتر رستمی پایدار

تلفن 3348420  داخلی 3482

 


 

شهرسازی

مقطع کارشناسی

 

مدیر گروه مهندس نوچیان

 دکتر کورش لطفی دکتری شهرسازی

دکتر محسن وطنخواه دکتری شهرسازی

آرش نوچیان کارشناس ارشد شهرسازی

تلفن 3348420  داخلی 3411

 


 

تکنولوژی معماری

مقطع کارشناسی  نا پیوسته

 

مهندس موسی جو

اکبر موسی جو کارشناس ارشد معماری

بابک سعیدیان کارشناس ارشد معماری

تلفن 3348420  داخلی 3411

 


 

علوم تجربی

مقطع کاردانی

 

دکتر محمدی

تلفن 3348420  داخلی 3482

 


 

کامپیوتر

 مقطع کاردانی

 

مهندس صافی

 مهندس سید محمد صافی کارشناس ارشد سخت افزار

مهندس مقداد آینه بند کارشناس ارشد کامپیوتر

مهندس مهدی محمودی بورسیه دکتری IT

مهندس مهسا فتحی کارشناس ارشد کامپیوتز

مهندس مریم خیرخواه کارشناس ارشد کامپیوتر

مهندس صمد رستم پور کارشناس ارشد کامپیوتر

مهندس علی پازهر کارشناس ارشد کامپیوتر

مهدس علی نیری راد کارشناس ارشد کامپیوتر

 تلفن 3348420  داخلی3409

 


 

معماری گرایش معماری

 مقطع کاردانی

 

خانم مهندس مرعشی نژاد

 خانم معصومه مرعشی نژاد کارشناس ارشد معماری

خانم مرضیه نصیر پور کارشناس ارشد معماری

تلفن 3348420  داخلی 3411

 


 

معماری گرایش نقشه کشی

 مقطع کاردانی

 

خانم مهندس مرعشی

 سجاد موذن کارشناس ارشد معماری

خانم معصومه مرعشی نژاد کارشناس ارشد معماری

 تلفن 3348420  داخلی3411

 


 

گرافیک

 مقطع کاردانی

 

خانم هرمزی

 فاطمه هرمزی کارشناس ارشد گرافیک

مریم شاهزاده کارشناس ارشد گرافیک-هنر

ماهان ناجی کارشناس ارشد گرافیک-هنر

شهاب الدین نژاد تهرانی کارشناس ارشد گرافیک-هنر

تلفن 3348420  داخلی3411

 


 

گروه شیمی

مسئول گروه دکتر محمدی

اساتید

دکتر محمد کاظم محمدی دکتری شیمی

دکتر محمد رضا بیگدلی بیوشیمی

دکتر محسن نیکپور دکتری شیمی

دکتر محمد جاوید صباغیان دکتری شیمی

خانم ندا حسن زاده کارشناس ارشد شیمی

تلفن 3348420  داخلی3482

 


 

 گروه ریاضی و آمار

مسئول گروه آقای قلانی

اساتید

یاسمین برکات کارشناسی ارشد ریاضی – دانشجوی دکتری

پریسا ذوالفقاری کارشناسی ارشد ریاضی

سارا شکراللهی کارشناسی ارشد ریاضی - دانشجوی دکتری

صدیقه طوبایی کارشناسی ارشد ریاضی

الهام حکیمی کارشناسی ارشد ریاضی

زینب لطیفی کارشناسی ارشد ریاضی

فاطمه کیانی هرچگانی کارشناسی ارشد ریاضی – دانشجوی دکتری

مرضیه موسوی کارشناسی ارشد ریاضی- دانشجوی دکتری

محمود علیزاده شوشتری کارشناسی ارشد ریاضی- دانشجوی دکتری

جعفر اسماعیلی شاهزاده کارشناسی ارشد ریاضی – دانشجوی دکتری

فرشین هرمزی نژاد کارشناسی ارشد آمار – دانشجوی دکتری

محمدرضا قلانی کارشناسی ارشد آمار

 

تلفن 3348420  داخلی3409

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
iauahvaz.ac.ir